Regulamin stowarzyszenia
Naszym celem jest wspieranie nowoczenych rozwiązań.

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
„STOWARZYSZENIA HOTELARZY I RESTAURATORÓW NIEZALEŻNYCH"

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ STOWARZYSZENIE HOTELARZY I RESTAURATORÓW NIEZALEŻNYCH".

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Siedziba Stowarzyszenia  znajduje się w Bydgoszczy.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

§ 3

1. Terenem  działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do realizacji  celów  Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw zgodnie z prawem miejscowym.

3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jej członków. Stowarzyszenie może zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo.

§ 5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w hotelarstwie  gastronomii.

2. Inicjowanie działań na rzecz nowoczesnych rozwiązań w hotelarstwie i gastronomii.

3. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, technologicznych dla rozwoju hotelarstwa i gastronomii.

4. Integracji środowiska hotelarzy i restauratorów.

5. Promowanie idei nowoczesnej gastronomii i hotelarstwa.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wymianę informacji i doświadczenia pomiędzy hotelarzami oraz restauratorami.

2. Organizowanie  szkoleń, konferencji, warsztatów.

3. Występowanie na zewnątrz w szczególności wobec organów administracji publicznej, organizacji  biznesowych, organizacji pozarządowych, środków masowego przekazu,

4. Współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami biznesowymi, kierowanie do nich postulatów.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki nowoczesnej  gastronomii  i hotelarstwa.

6. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia wybierają Przedstawiciela na okres 5 lat w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków  Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków, przy czym w przypadku równowagi, decyduje głos Przedstawiciela.

§ 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

2) trudniąca się zawodowo prowadzeniem restauracji lub hotelu,

3) która uzyskała rekomendację dwóch członków stowarzyszenia.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decydują jego członkowie w formie uchwały.

§ 10

1. Ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) przedłożenia Przedstawicielowi Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji z członkowstwa,

2) śmierci członka,

3) rozwiązania Stowarzyszenia,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia,

5) zaprzestanie prowadzenia przez osobę fizyczną działalności polegającej na prowadzeniu restauracji lub hotelu.

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić w następujących przypadkach:

1)  postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym regulaminem,

2)  podejmowania działań godzących w dobre imię Stowarzyszenia,

3)  działania na szkodę Stowarzyszenia,

4)  podanie nieprawdziwych danych co do pełnionych funkcji lub zadeklarowanych danych w deklaracji członkowskiej.

3. O wykluczeniu decydują członkowie Stowarzyszenia w formie uchwały. O treści uchwały  Przedstawiciel  Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

§ 11

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek  członkowskich.

3. Majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje  Przedstawiciel  Stowarzyszenia.

§ 12

Regulamin niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie na podstawie uchwały członków Stowarzyszenia powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej  połowy liczby członków Stowarzyszenia.

§ 13

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały członków  Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 oddanych głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia członkowie określają sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

3. Likwidatorem jest przedstawiciel Stowarzyszenia, chyba że w uchwale o likwidacji członkowie Stowarzyszenia wyznaczą innych likwidatorów.